Algemene voorwaarden van Christine de Vogel (Sieraadontwerp & Kunstfotografie),1. Algemeen:1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Christine de Vogel en consumenten.1.2Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.1.3
Christine de Vogel  is een goudsmidbedrijf & Kunstfotografe. Als zodanig houdt Christine de Vogel Sieraadontwerp zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen, van kunstwerken, sieraden en objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal en edelstenen.
1.4Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.2. De totstandkoming van de overeenkomst:2.1De overeenkomst tussen Christine de Vogel en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Christine de Vogel, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Christine de Vogel aan de consument om een aanbod te doen.3. Vaststelling van de prijs:3.1De tussen Christine de Vogel en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.3.2Van de tussen Christine de Vogel en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Christine de Vogel nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.3.3Indien tussen Christine de Vogel en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Christine de Vogel  overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Christine de Vogel gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, deze bedraagt 75 euro, aan Christine de Vogel te voldoen.4. Betalingsverplichtingen:4.1Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.4.2Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Christine de Vogel aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Christine de Vogel over te gaan tot verrekening.4.3Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Christine de Vogel heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Christine de Vogel, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Christine de Vogel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.4.4Indien de overeenkomst tussen Christine de Vogel en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Christine de Vogel een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.4.5Christine de Vogel is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Christine de Vogel Sieraadontwerp dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Christine de Vogel, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.5. Intellectuele eigendommen:5.1De door Christine de Vogel vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Christine de Vogel, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Christine de Vogel, niet toegestaan.6. Leveringsverplichtingen:6.1Levering door Christine de Vogel vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.6.2Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.6.3Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Christine de Vogel in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.6.4Indien Christine de Vogel niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.Christine de Vogel is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Christine de Vogel gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Christine de Vogel dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Christine de Vogel, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.7. Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:7.1Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Christine de Vogel kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Christine de Vogel niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.7.2Bij het in bewaring geven van een zaak zal Christine de Vogel de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Christine de Vogel komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.7.3Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.7.4Het eigendom van een door Christine de Vogel te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Christine de Vogel zijn voldaan.7.5Christine de Vogel zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Christine de Vogel alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.8. Klachten, gebreken en garantie:8.1De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Christine de Vogel mede te delen.8.2Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Christine de Vogel te worden meegedeeld.Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Christine de Vogel te worden meegedeeld.8.3Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Christine de Vogel met betrekking tot de betreffende gebreken.8.4De consument dient Christine de Vogel schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Christine de Vogel  niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Christine de Vogel te verhalen.8.5Christine de Vogel garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.8.6Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;normale slijtage;be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.8.7Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Christine de Vogel tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.9. Forumkeuze en rechtskeuze:9.1Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Christine de Vogel zich bevindt.9.2Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.Rotterdam, 15-01-2023